میگو رگ گیری شده61-70

مدت نگهداری : 9ماه

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : -17

بهترین روش مصرف : سرخ کردنی

وزن بسته بندی :

انرژی کیلو کالری
قند
چربی
نمک
اسید چرب ترانس