میگو پلویی

مدت نگهداری : 12ماه

شرایط نگهداری(سانتیگراد) : -18

بهترین روش مصرف : آب پز

وزن بسته بندی : 200-400 گرم

انرژی کیلو کالری
قند
چربی
نمک
اسید چرب ترانس