ناگت ستاره ای

مدت نگهداری :

میزان گوشت موجود(%) : 70

بهترین روش مصرف :

وزن بسته بندی :

انرژی کیلو کالری
قند
چربی
نمک
اسید چرب ترانس